• :
  • :

Услови за користење

Авторите се обврзуваат дека ќе ја почитуваат анонимноста и приватноста на корисниците. Прибирањето и покажувањето на личните податоци, како што се име, адреса, e-mail, или телефонски број е само доколку корисникот лично ги достави. Наведените податоци ќе бидат користени само со цел на што подобар увид како и за разбирање на поединечните потреби и барања на секој посетител со цел на давање поквалитетни услуги.

 

Agrarplus е носител на авторските права на содржините на сајтот. Дадените податоци, дијагностики, апликации, во ни еден случај не го заменуваат стручниот надзор на стручните лица за секоја проблематика поедниначно. Дадените дозации и апликации не го заменуваат упатството за употреба на пестицидите.

За секоја дијагностика или апликација на одреден пестицид или било кое друго средство спомнато на порталот прво советувајте се со стручно лице и задолжително прочитајте го упатството за употреба на самиот препарат.

 

Порталот содржи документи, податоци, информации како и врски до други интернет страници кои се креирани од трети лица и авторите немаат никаков надзор над тие информации. Заотоа во потполност се одрекуваат за точноста и потполноста на содржините на документите, податоците и интернет страниците креирани од трети лица.

 

Авторите го задржуваат правото на измена на условите на користење на порталот во било кое време и никој нема да биде одговорен ниту за било какви последици произлезени од ваквите измени. Наведените измени стапуваат на сила со нивно објавување на овој портал или кога корисниците за нив ќе бидат известени.