• :
  • :

време за оптимална заштита со Alister Grande

Додадено Март 22nd, 2015

Пченицата е во оптимален стадиум на развој, а временските услови се погодни за аплицирање. Искористете ја предноста на Alister Grande и олеснете си ги пролетните активности. Alister Grande контактно ќе ги сузбие веќе никнатите плевели, и ќе овозможи продолжено дејство против плевелите кои допрва ќе никнуваат.