• :
 • :

Ветерина

Покажани се записи од категоријата: Ветерина


 • Додадено во Ветерина

  Добивањето на квалитетен производ од млеко е условено пред се од производство на сирово млеко со добар квалитет. Доброто сурово млеко е одредено од параметрите на хемискот состав  и хигиенската исправност. Хигиенско исправно млеко  «здраво млеко», подразбира првенствено млеко со мал број на микроорганизми, ниска содржина на соматски клетки и резидуи (резидуи на антибиотици, пестициди, хормони...).

  Имајки го пр...

  повеќе


 • Додадено во Ветерина

  Поради потребата од добивање на целосна слика за бенефитите кои можат да се добијат од користење на биоцидни средства за нега на вимето, направивме практична примена на средствата во една краварска фарма. Со помош на резултатите што ги добивме направивме пресметка за исплатливоста на самите средства и придобивките кои може да се добијат со нивно користење.

  повеќе


 • Додадено во Ветерина

  Oksimon derm foam е течно средство со повеќе наменска функција наменто за дезинфекција и перење на вимето на кравите. Примарна улога на средството е дезинфекција со помош на млечна киселина и чистење на цврстите нечистотии и наслаги од вимето на кравите. Површински-активната материја која влегува во составот многу ефикасно ги одстранува нечистотиите, а средството за него ја задржува кожата влажна и еластична.

  повеќе


 • Додадено во Ветерина

   

  Oksimon derm hex-blue е средство за дезинфекција на вимето на кравите после молзење. По молзење, каналите во вимето остануваат некое време проширени и како такви се многу погодни за развој на разни микроорганизми.


  повеќе

Артикли 1 до 4 од 4 тотално.
на страница.